Voor werkgevers

Voor werkgevers

Gezondheid en vitaliteit op het werk

Visie op vitale organisaties:
 

Organisaties die goed in contact staan met hun medewerkers zullen beter presteren en zijn leuker om voor te werken. De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers.  Gelukkige medewerkers die zowel fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel in balans zijn, presteren beter, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s.

Het begrip vitaliteit is van toepassing op zowel mensen als bedrijven. Het geeft de gezondheid aan en is een indicatie voor de flexibiliteit en rekbaarheid in geval van stress of tegenslag. Vitaliteit is meer dan alleen gezond zijn. Het is de energie in een mens of bedrijf om dingen te doen of aan te pakken. Het is daarnaast ook de flexibiliteit en beschikbaarheid over de fysieke, mentale en emotionele bagage om de dingen ook daadwerkelijk te doen of aan te pakken.

Hoe kun je deze inzetbaarheid vergroten?

Inzetbaarheid hangt sterk samen met vitaliteit: vitale mensen worden beschouwd als mensen die mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten (ze hebben energie, zijn levendig, enthousiast en spontaan) Een medewerker is vitaal als er goede balans is tussen stress en energie

Belang:

Vitaliteit wordt beïnvloed vanuit het werk en vanuit de privésfeer. Is de tevredenheid over werk of privé zaken laag dan heeft dat effect op de energie van een medewerker. Je ziet dit terug in o.a. verzuim, motivatie, engagement en productiviteit.

Hoe:

Feedback van medewerkers is belangrijk. Door feedback om te zetten in verbeteringen en zo medewerkers actief te betrekken bij de bedrijfsvoering creëer je een werkklimaat waarbij medewerkers zelf tot werkbare oplossingen komen. Investeren in gezondheid en vitaliteit zorgt voor duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen belangrijk voor de continuïteit en groei van de organisatie (bedrijfsbelang), maar het zorgt ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit (rendement). Door onderzoek krijg je specifiek inzicht in de werk gerelateerde factoren die de vitaliteit beïnvloeden.

Van symptoombestrijding naar preventie

Vaak wordt pas actie ondernomen als de medewerker al klachten heeft en (langdurig) verzuim op de loer ligt. Dat is jammer en vooral ook een gemiste kans. U gunt uw medewerkers toch ook meer vitaliteit waardoor ze meer betrokken en productiever zijn? En wilt u ook dat uw werknemers op een plezierige en effectieve manier tot hun 68e jaar kunnen doorwerken?

Door aandacht te geven aan preventie wordt de kans op (langdurige) uitval verminderd. Werkgevers die hun medewerkers faciliteren in een gezondere leefstijl tonen betrokkenheid, nemen verantwoordelijkheid en zijn aantrekkelijk om voor te werken. Steeds meer werkgevers onderkennen dat preventief investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid loont en ondersteunen hun medewerkers dan ook hierbij.

Quickscan Organisatie in balans

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel.

Werkwijze

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem of wens tot verbetering binnen de organisatie (bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim)
Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;
Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

Wat levert de Quickscan op?

  • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;
  • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
  • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;
  • Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (1/2 dag)

Workshop: Persoonlijke vitaliteit in 1 dag

De workshop “Persoonlijke vitaliteit in 1 dag’ is een zeer doeltreffende manier om het thema ‘vitaliteit’ op een plezierige manier te introduceren bij uw medewerkers.

Werkwijze

Tijdens de workshop maken medewerkers hun persoonlijke totaalbalans op met behulp van een integrale vitaliteits check. Ze krijgen inzicht in hoe ze ervoor staan, wat er voor nodig is om optimaal vitaal te worden en te blijven en waar ze zelf invloed op hebben. Ze worden bewust van alle aspecten in hun leven die hun vitaliteit bepalen en laten zien hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. Op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en zingevingsvlak en op het gebied van zelfsturing/proactiviteit.

Met de inzichten in hun huidige vitaliteit en balans, gaan ze deze dag al concreet aan de slag. De medewerkers krijgen concrete handvatten aangereikt en ze worden geïnspireerd door middel van een aantal interactieve oefeningen om zelf hun (vervolg-) stappen te definiëren in de richting van meer vitaliteit, een betere balans en duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?

Over mij of mijn werkwijze?

Afhankelijk van de wensen van uw organisatie stemmen we in overleg af over de inhoud, duur, locatie en kosten.

 

Ik werk ook samen met andere coaches. Bij grotere groepen kan er behoefte zijn aan inzet van meerdere coaches en/of trainers . Ik kan dan gemakkelijk mijn netwerk inzetten om aan de vraag te voldoen.